CLICK TO GO TO THE MEMBER SEARCH PAGE

 

Instructions
- தனிப்பட்ட அடையாள எண்ணை மேலே உள்ள இடைப்பட்ட இடத்தில் பதிவு செய்து, மீதமுள்ள உறுதி தொகை மற்றும் உறுப்பினர்களின் செயல் திட்ட விவரங்களை பார்க்கலாம்.
- மேலே இருக்கும் தேடல் பொத்தான் அழுத்தவும்
- குடும்ப அடையாள அட்டை எண்ணை மேலே உள்ள இடைப்பட்ட இடத்தில் பதிவு செய்து,மீதமுள்ள உறுதி தொகை மற்றும் உறுப்பினர்களின் செயல் திட்ட விவரங்களை பார்க்கலாம்.
- மேலே இருக்கும் தேடல் பொத்தான் அழுத்தவும்
- Enter URN No.in the above box to view - Remaining Sum assured, Policy members
- Click on Search button
- Enter Ration Card No.in the above box to view - Remaining Sum assured, Policy members
- Click on Search button